POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja w zakresie danych osobowych

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) chcemy poinformować Państwa na jakich zasadach odbywać się będzie przetwarzanie Państwa danych przez firmę TermPlus.

 

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Państwa danych będzie firma TermPlus Maciej Leoniak (zwana dalej TermPlus)  z siedzibą przy ul. Poznańskiej 6, 78-400 Szczecinek, NIP , REGON, mail: biuro@termplus.com.pl, Tel. 793 999 911

Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych. Do organu nadzorczego można wnosić skargi związane z przetwarzaniem danych przez firmę TermPlus.

Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych

 • poprzez wiadomość e-mail biuro@termplus.com.pl
 • wysyłając korespondencję na adres: TermPlus Maciej Leoniak, ul. Poznańska 6, 78-400 Szczecinek

 

 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będę zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o Ochronie Danych, zwłaszcza w zakresie art. 5 i 6 niniejszego Rozporządzenia. Państwa

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez firmę TermPlus:

 • na podstawie udzielonej zgody
 • w celu podjęcia działań na Państwa żądanie związane z prezentowaniem oferty, odpowiedzi na zapytania i wnioski, zawarcia umowy
 • w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym w celu ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenie na drodze sądowej lub pozasądowo,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie TermPlus
 • gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej

 

 1. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • prezentowania oferty sprzedażowej firmy TermPlus
 • udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma, wnioski
 • zawarcia, wykonywania lub rozwiązania umowy dotyczących usług, produktów oferowanych przez firmę TermPlus
 • podejmowania działań marketingowych przez firmę TermPlus lub we współpracy z innymi podmiotami
 • archiwizacja danych kontrahentów firmy TermPlus
 • prowadzenie analiz i statyk przez firmę TermPlus
 • wykonywania obowiązku prawnego przez firmę TermPlus
 • obsługi posprzedażowej

 

 1. Dane osobowe, które będą przetwarzane przez firmę TermPlus

Dane osobowe, które będą zbierane i następnie przetwarzane zgodnie z punktem 2 i 3 to:

 • Imiona, nazwiska,
 • miejsce i data urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail,
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  inne dane osobowe zgodnie z pkt. 2 i 3

 

 1. Kategorie odbiorców-czyli komu możemy przekazać dane osobowe

Dane osobowe przekazywane będą tylko w niezbędnym zakresie podmiotom wskazanym poniżej:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom firmy TermPlus, którym przekazanie danych jest konieczne do realizowania umowy bądź zapytania, np. w celu przedstawienia oferty, wykonania projektu, umówienia wizyty serwisowej, wystawienia FV
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w ramach usług świadczonych przez firmę TermPlus
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, urzędom lub organom ścigania.
 • podmiotom trzecim w związku ze zleconym działaniem przez firmę TermPlus w ramach realizacji zawartej z Państwem umowy
 • administratorom portali internetowych ( w tym do państw trzecich m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników na stronie internetowej termplus.com.pl, w szczególności takich jak Google Analytics.

 

 1. Prawa w stosunku do przekazywanych danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

 • żądania od firmy TermPlus dostępu do swoich danych osobowych, do ich usunięcia, zmiany lub ograniczenia przetwarzania
 • cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Państwa dane osobowe
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego wskazanego w pkt.1

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od celu, w jaki przetwarzane są Państwa dane osobowe.

Okres przechowywania danych w związku z:

 • zgodą klienta- przez czas wskazany w oświadczeniu lub do czasu wycofania zgody
 • ofertą, umową, zleceniem- przez czas niezbędny do przygotowania oferty ,umowy, zlecenia ,a w przypadku jej zawarcia przez czas niezbędny do jej realizacji oraz czas niezbędny do realizacji postanowień umowy związanych z rękojmią lub gwarancją. Jeśli umowa nie została zawarta dane przetwarzane będą przez okres 24 miesięcy.
 • na potrzeby realizacji czynności prawnych- na czas trwania tych czynności
 • danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 10 lat. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych

W przypadku chęci zawarcia umowy podanie danych osobowych wskazanych w pkt.4 konieczne jest do jej zawarcia. Podanie danych może być niezbędne do realizacji zlecenia, umowy. Jeśli wymagane dane do zawarcia umowy, zlecenia lub przygotowania oferty nie zostaną podane firm TermPlus może odmówić zawarcia umowy lub nie wykona innej czynności, do której konieczne jest podanie danych osobowych.